Skip to main content

ROVI - Združevanje in obdelava radarskih in optičnih časovnih vrst satelitskih posnetkov za spremljanje naravnega okolja

Osnovni Podatki

Opis

Okoljski problemi postajajo resni družbeni problemi, zato je zagotavljanje kakovostnih informacij v podporo odločanju vse večji izziv. V projektu se osredotočamo na satelitsko opazovanje travišč, mokrišč in gozdov, ki so pomembni habitati z vidika naravnih ponorov ogljika. Kakovostne informacije o stanju teh območij lahko izboljšajo njihovo upravljanje in prispevajo k varovanju le-teh. Namen projekta je razviti rešitev za ključne naloge spremljanja naravnega okolja na podlagi satelitskih podatkov, na primer določanje rastlinskih vrst in spremljanje razvoja vegetacije, ter orodja za fenološke analize. Projekt ima naslednje cilje:

  • Poiskati povezavo in združiti različne optične (Sentinel-2) in radarske (Sentinel-1) časovne vrste satelitskih podatkov. S tem odpravimo težave manjkajočih podatkov, s katerimi se srečujemo pri uporabi zgolj optičnih posnetkov (zaradi oblačnosti), in izboljšamo možnosti opazovanja vegetacije s satelitskimi podatki.
  • Zagotoviti urejene in preverjene časovne vrste optičnih in radarskih podatkov (angl. analysis-ready data, ARD), in odprtokodna orodja za kartiranje vegetacije (za kakovostno prepoznavanje vrste rastja in opazovanje razvoja vegetacije).

V projektu bomo proučili in razvili metode združevanja več-senzorskih satelitskih podatkov s pristopi strojnega učenja, metode analiz časovnih vrst za opazovanje vegetacije ter pridobivali znanja o razvoju vegetacije z rudarjenjem podatkov.

 

Zadnji projektni izsledki so objavljeni spletni strani projekta ROVI, ki jo upravlja UL FGG.

 

ROVI project workflow.
Delovni sklopi projekta ROVI.