Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Regionalni projekt Chactún: raziskava arheološke pokrajine v osrednjem majevskem nižavju
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2016–31. december 2018
Opis

Med terenskimi pregledi v letih 2013 in 2014 smo na vzhodu mehiške zvezne države Campeche odkrili ostanke treh večjih mestnih središč: Chactún, Tamchén in Lagunita so doslej prva terensko pregledana najdišča znotraj obsežnega arheološko neraziskanega ozemlja v osrednjem nižavju polotoka Jukatana, poleg tega njihove velikosti, monumentalnost stavb in prisotnost kamnitih spomenikov s hieroglifskimi napisi in datumi izpričujejo njihov pomen v regionalni politični hierarhiji, v kateri je Chactún, eno največjih majevskih mest, doslej znanih v osrednjem nižavju, gotovo imel izstopajoče mesto. Za ozemlje, ki se razteza na okoli 80 km2 in vključuje omenjena najdišča, nameravamo pridobiti podrobne podatke o površinsko prepoznavnih arheoloških prvinah z uporabo zračnega laserskega skeniranja (lidar) in terenskimi verifikacijami. Analize in interpretacije tako pridobljenih podatkov nam bodo omogočile, da določimo obsege naselbin in razporeditev in karakteristike drugih tipov antropogenih prvin ter da poiščemo morebitne korelacije s posebnostmi naravnega okolja. Na osnovi rezultatov prostorskih analiz in upoštevajoč vse razpoložljive kontekstualne podatke, vključno s kronološkimi indikatorji, nameravamo rekonstruirati spreminjanje kulturne pokrajine skozi čas in razrešiti vprašanja, ki zadevajo hierarhijo naselij, družbenopolitično organizacijo, poljedelsko rabo zemljišč, upravljanje z vodnimi viri, komunikacijske poti, dinamiko regionalnih povezav in politične geografije, vpliv okoljskih faktorjev na izbiro lokacij za naselja ter vlogo verskih pojmovanj v konceptualizaciji naravnega in zgrajenega okolja in oblikovanju kulturne pokrajine.

 

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Faze projekta

2016: lidarsko snemanje, obdelava podatkov, priprave za terensko delo;

2017: terenske verifikacije, obdelava podatkov;

2018: terenske verifikacije, obdelava in interpretacija podatkov.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

arheologija • Maji • daljinsko zaznavanje • lidar • pokrajinska arheologija • terenski pregledi