Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. julij 2014–30. junij 2017
Opis

Namen projekta je pridobiti boljše razumevanje povezave poškodb po žledu z rastiščnimi, sestojnimi in gozdnogojitvenimi ter gozdnogospodarskimi vplivi, predvsem zaradi definiranja optimalnih gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih ukrepov po koncu sanacije. Sodelavci inštituta sodelujemo pri vzpostavitvi sistema za kontinuirano spremljanje nekaterih merljivih indikatorjev delovanja gozdnega ekosistema, kot so produktivnost, fotosintetska aktivnost, vsebnost klorofila in vlage ter indeks listne površine, na ravni gozdogospodarskih enot. Pri tem uporabljamo podatke satelitskih sistemov s srednjo do nizko prostorsko ločljivostjo, a s pogostim časovnim obhodom.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta • ZRC SAZU

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

žled • satelitski monitoring gozdov • stabilnost gozda • obnova gozda