Opazovanje Zemlje in geoinformatika

Osnovni Podatki

Opis

Program zagotavlja kritično infrastrukturo za najsodobnejše raziskave na področju opazovanja Zemlje in geoinformatike. Omogoča razvoj novih pristopov in metod za zajem in obdelavo prostorskih podatkov ter aplikativnih rešitev. Hkrati program pomembno prispeva k uskladitvi raziskovalne dejavnosti, izobraževanja, usposabljanja in inovacij s trenutnimi in prihodnjimi potrebami ter zahtevami družbe na tem področju.

Tehnologije za zajem prostorskih podatkov iz različnih platform (letala, zračna plovila brez posadke – UAV, sateliti itd.) so postale vsakodnevno orodje v številnih študijah in uporabniških rešitvah na raznolikih področjih: od arheologije, biologije in ekologije, preko geografije, prostorskega načrtovanja, meteorologije, geologije, upravljanja z nesrečami in tveganji, kmetijstva in gozdarstva do geodezije. Hitri razvoj senzorjev, nove platforme za zajem podatkov iz zraka (UAV), naraščajoče število satelitov in odprt dostop do prostorskih podatkov so povzročili pravo revolucijo na področju opazovanja Zemlje in geoinformatike. Dodatno prinaša raziskovalne izzive vse večja kompleksnost naravnega in grajenega okolja, ki zahteva nove pristope na področju modeliranja prostorskih podatkov, da bi pridobili zahtevane prostorske informacije za sprejemanje odločitev. 3D/4D-prostorsko modeliranje je postala ena vodilnih raziskovalnih tem na področju geoinformatike na mednarodni ravni.

V okviru programa vzpostavljamo okolje za najnaprednejše raziskave na področjih obdelave in uporabe (satelitskih in letalskih) posnetkov ter oblakov točk, povezovanja teh podatkov z drugimi prostorskimi podatki ter na področju naprednih prostorskih informacijskih rešitev. S tem zapolnjujemo veliko vrzel, ki trenutno obstaja v Sloveniji in regiji na izredno hitro razvijajočem se področju prostorskih raziskav. Pri raziskavah se osredotočamo na:

  • uskladitev podatkov sistemov daljinskega zaznavanja (sateliti, letala, vključno z UAV);
  • analize časovnih vrst za prepoznavanje vzorcev dinamike površja (vegetacija, urbana območja, vode itd.), identifikacijo prostorskih in časovnih sprememb vzorcev;
  • integracijo podatkov daljinskega zaznavanja z drugimi prostorskimi podatki (mobilni in statični zemeljski sistemi za pridobivanje prostorskih podatkov, in-situ podatki);
  • 3D/4D-modeliranje prostorskih podatkov (vektorski podatkovni modeli za lokacijske storitve, simulacije prostorskih procesov in prostorsko sprejemanje odločitev);
  • pridobivanje metričnih in semantičnih informacij iz različnih prostorskih podatkovnih nizov in semantična obogatitev 3D/4D-modelov mest in pokrajine;
  • uporabo prostorskih podatkov v raznolikih študijah in pridobivanje informacij v prostorskih procesih odločanja.

Naloge v okviru predlaganega programa so organizirane v delovnih sklopih, ki so med sabo povezani in organizirani kot procesna veriga od zajema prostorskih podatkov, modeliranja, do njihove uporabe in razvoja uporabniških rešitev.


Tip
Program

Tip projekta
raziskovalni projekt

Ključne besede
harmonizacija posnetkov
analiza časovnih vrst
prostorska analiza
strojno učenje
masovni podatki
UAV
posnetki iz zraka
satelitski posnetki
daljinsko zaznavanje
GIS
geoinformatika
prostorsko-časovne analize