Skip to main content

Kontekstualizacija podatkov za opazovanje Zemlje za poglobljeno razumevanje sprememb rečnih okolij v jugovzhodni Evropi

Opis

 

Rivers Vjosa (S Albania) and Mura (NE Slovenia)
Reki Vjosa (južna Albanija) in Mura (severovzhodna Slovenija)

 

Eden od osrednjih ciljev projekta je bil razviti metodologije in pristope za celostno in poglobljeno razumevanje rek in njihovih okolij ob rekah Mura (severovzhodna Slovenija) in Vjosa (južna Albanija).  Na osnovi analize dolgoročnih satelitskih posnetkov (obdobje štiridesetih let) in razlage njihovih rezultatov širši javnosti (ali širšemu krogu uporabnikov) je projekt inovativno združeval metode daljinskega zaznavanja, antropologije in geografije. Analiza fizično-geografsko primerljivih rek, ki se razlikujeta le v intenzivnosti hidroelektrične infrastrukture, je pomagala razumeti, kako lahko infrastrukturni in drugi posegi na doslej sorazmerno zajezeni reki Muri spremenijo rečno okolje na trenutno še nezajezeni reki Vjosi. Sinergijsko prevajanje in interpretacija podatkov o opazovanju Zemlje (Landsat in Sentinel-2 podatki) in etnografskega gradiva, ki osvetljuje družbenokulturna razumevanja in doživljanja rečnih okolij, je omogočila ovrednotiti in pojasniti soodnosnost med ljudmi in njihovimi (rečnimi) okolji. Pri tem se je projekt osredinil na spremembe rabe tal/pokrovnosti in prodišča  in pojasnil doživljanja tovrstnih sprememb s strani lokalnih prebivalcev ob omenjenih obmejnih rekah v Sloveniji in Albaniji.
Glavni rezultat projekta je bil razviti t.i. StoryMap oziroma bazo znanja, s katero nameravamo specifično in strokovno usmerjeno analizo satelitskih posnetkov prevesti v uporabnikom prijazne, javno dostopne informacije, ki ustrezajo potrebam različnih nevladnih organizacij, pobud in lokalnih skupnosti. Omenjeni participatorni pristop je združeval lokalna znanja in doživljanja rečnih krajin z analizo podatkov za opazovanje zemlje in prispeval k poglobljenim razumevanjem okoljij in nenazadnje tudi k varnosti oskrbe z vodo in hrano. Dobljeni rezultati so dostopni na spletni strani projekta.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
daljinsko zaznavanje
satelitski posnetki
časovne vrste
prostorske spremembe
antropologija vode
vodna okolja
Albanija
Slovenija

Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181