Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Etnografije kopenskih in vodnih poti: primerjalna študija (ne)mobilnosti
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2014–30. junij 2017
Opis

Kopenske in vodne poti so odraz človekovega gibanja v prostoru in času ter so osrednjega pomena za razumevanje (ne)mobilnosti v različnih družbenih kontekstih. Projekt je primerjalna študija južne Albanije, Istre in Pomoravja. Osredotoča se na preučevanje pomenov poti, ne le kot naravnih odrazov ali materialnih posegov ljudi v okolje, temveč tudi njihovega načina življenja, védenja, imaginacije, spominov in identifikacije. Poti, kopenske ali vodne, povezujejo ali pa ločujejo kraje in življenja, premoščajo ali potencirajo razdalje in ovire med njimi in omogočajo različne oblike (ne)mobilnosti, ki se odvijajo skozi njih in jih opredeljujejo. Eno od poglavitnih vprašanj v tem kontekstu je, kako gibanja, premiki in potovanja ljudi, predmetov in idej opredeljujejo kopenske in vodne poti. Le-te ne omogočajo le potovanja od ene lokacije do druge. Ko ljudje o njih govorijo in se skozi njih gibljejo, pomeni poti razkrivajo njihova življenja in družbene odnose. Poti potem takem utelešajo odnos med prostorom, krajem in gibanjem. Kopenske in vodne poti so del infrastrukture, ki tvori našo kompleksno okolico. Njihov pomen se ne odraža le v praksah ljudi, v njihovih izkušnjah, spominih, naracijah, imaginacijah, ipd., temveč tudi skozi/po samih poteh kot takih. Raziskava združuje tri pristope: antropološki pristop, tehnike daljinskega zaznavanja, in družbenogeografski pristop. Združitev le teh, kvalitativnih in kvantitativnih pristopov v skupno platformo, omogoča boljše razumevanje kopenskih in vodnih poti, ki nas vodijo vse od njihovih družbenih in kulturnih pomenov, preko hevrističnega razmišljanja skozi poti kot take, do “surovih”, empiričnih podatkov o njih. S tem bomo združevali več védenj in se približali celostnemu pristopu. Sodobne družbe namreč potrebujejo več kot le eno metodo oziroma tipologijo podatkov, da jih bomo razumeli. Raziskava bo vsebinsko in metodološko inovativna in bo doprinesla k novim antropološkim smernicam, ki se trenutno uveljavljajo tako v prostorski antropologiji kot tudi v antropologiji infrastrukture po svetu.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

kopenske in vodne poti • (ne)mobilnost • južna Albanija • Istra • Pomoravje • prostorska antropologija • antropologija infrastrukture