Title:
Geometrični popravki optičnih satelitskih posnetkov
Authors:
Year:
Compilation:
Prostor 15
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi je opisan popolnoma samodejen postopek geometričnih popravkov optičnih satelitskih posnetkov, ki deluje brez posredovanja operaterja med obdelavo. Dobljeni ortorektificiran posnetek je v državnem koordinatnem sistemu in predstavlja primerno podlago za prostorske analize. V knjigi je detajlno dokumentiran izviren postopek, ki povezuje več različnih metod v enoten in robusten sistem za samodejno izdelavo satelitskega ortofota. Opisan je celoten postopek samodejne ortorektifikacije, ki ga sestavljajo štirje osnovni moduli: modul za branje in pripravo metapodatkov, modul za samodejno določanje oslonilnih točk, modul za izračun parametrov geometričnega modela in modul za izvedbo ortorektifikacije. Poleg modulov so predstavljeni tudi poskusi s posnetki RapidEye in WorldView-2. Opravljeni poskusi so omogočili ovrednotenje delovanja samodejnega postopka določanja točk, geometričnega modela, izločanja grobih napak in oceno položajne točnosti ortoposnetkov. Analiza rezultatov testov kaže, da lahko samodejni postopek izdela ortoposnetke s položajno točnostjo okrog dveh pikslov ali manj, tudi če je med samodejno določenimi oslonilnimi točkami prisotnih več grobih napak.

The monograph presents a fully automated procedure for geometric correction of optical satellite images, without any manual intervention during the processing. The resulting orthorectified image is in the national coordinate system and constitutes a suitable source for spatial analyses. In the monograph the original procedure connects several different methods into a single, robust system for automatic generation of orthoimages is documented in detail. The work describes the whole automatic orthorectification process, which comprises four basic modules: a module for extracting and preparing the metadata, a module for automatic extraction of ground control points, a module for calculation of parameters of the geometric model, and a module for orthorectification. The experiments and results with RapidEye and WorldView-2 images are also presented. The experiments evaluate the procedure for automatic extraction of points, the geometric model, the elimination of gross errors, and the positional accuracy of the orthoimages. The analisys of the results indicate that the automated procedure produces orthoimages with a positional accuracy of about two pixels or better, even if several gross errors are present among the automatically extracted ground control points.

Table of content
1      Uvod
      1.1      Pregled obstoječih raziskav
      1.1.1      Geometrični model
      1.1.2      Slikovna korelacija
      1.1.3      Samodejno georeferenciranje
      1.2      Struktura knjige
2      Izhodišča in temeljni pojmi
      2.1      Geometrija zajema posnetkov glede na vrsto senzorja
      2.2      Ravni obdelave posnetkov
      2.3      Ortorektifikacija
      2.4      Samodejna procesna veriga
3      Uporabljeni podatki
      3.1      RapidEye
      3.2      WorldView-2
4      Samodejno določanje oslonilnih točk
      4.1      Postopek samodejnega določanja oslonilnih točk
      4.2      Implementacija
      4.2.1      Modul za branje in pripravo metapodatkov
      4.2.2      Modul za samodejno določanje oslonilnih točk
      4.3      Testiranje
      4.3.1      Ocena točnosti samodejno določenih oslonilnih točk
5      Geometrični modeli senzorjev
      5.1      Senzorji na satelitih za opazovanje Zemlje
      5.1.1      Točkovni senzorji
      5.1.2      Vrstični senzorji
      5.1.3      Polnoslikovni senzorji
      5.2      Popravki koordinat oslonilnih točk
      5.2.1      Atmosferska refrakcija
      5.2.2      Ukrivljenost Zemlje
      5.3      Geometrični model vrstičnega senzorja
      5.3.1      Izravnava po metodi najmanjših kvadratov
      5.3.2      Funkcionalni model
      5.3.3      Stohastični model
      5.3.4      Reševanje sistema linearnih enačb
      5.3.5      Izločanje grobih napak
      5.4      Geometrični model polnoslikovnega senzorja
      5.4.1      Funkcionalni model
      5.4.2      Stohastični model
      5.4.3      Reševanje sistema linearnih enačb in izločanje grobih napak
      5.5      Implementacija
      5.5.1      Modul za izračun parametrov geometričnega modela
      5.6      Testiranje
      5.6.1      Vpliv števila oslonilnih točk na izračun parametrov geometričnega modela
      5.6.2      Metode za robustno oceno
      5.6.3      Detekcija in izločanje grobih napak
6      Ortorektifikacija
      6.1      Metode izdelave ortofotov
      6.1.1      Direktne metode
      6.1.2      Indirektne metode
      6.2      Postopek izdelave ortofotov
      6.3      Implementacija
      6.3.1      Modul za izvedbo ortorektifikacije
      6.4      Testiranje
      6.4.1      Ocena položajne točnosti ortofotov
7      Zaključki
8      Viri in literatura
Seznam slik     
Seznam preglednic     
Priloga     
     
     
More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0039-1

Specifications

internet publication • pdf (21 × 14,8 cm) • 146 pages

E-publications

(19 MB)