Geometrični popravki optičnih satelitskih posnetkov

Authors: Mojca Kosmatin Fras, Aleš Marsetič, Krištof Oštir
Year: 2018


The monograph presents a fully automated procedure for geometric correction of optical satellite images, without any manual intervention during the processing. The resulting orthorectified image is in the national coordinate system and constitutes a suitable source for spatial analyses. In the monograph the original procedure connects several different methods into a single, robust system for automatic generation of orthoimages is documented in detail. The work describes the whole automatic orthorectification process, which comprises four basic modules: a module for extracting and preparing the metadata, a module for automatic extraction of ground control points, a module for calculation of parameters of the geometric model, and a module for orthorectification. The experiments and results with RapidEye and WorldView-2 images are also presented. The experiments evaluate the procedure for automatic extraction of points, the geometric model, the elimination of gross errors, and the positional accuracy of the orthoimages. The analisys of the results indicate that the automated procedure produces orthoimages with a positional accuracy of about two pixels or better, even if several gross errors are present among the automatically extracted ground control points.Table of content

1      Uvod
      1.1      Pregled obstoječih raziskav
      1.1.1      Geometrični model
      1.1.2      Slikovna korelacija
      1.1.3      Samodejno georeferenciranje
      1.2      Struktura knjige
2      Izhodišča in temeljni pojmi
      2.1      Geometrija zajema posnetkov glede na vrsto senzorja
      2.2      Ravni obdelave posnetkov
      2.3      Ortorektifikacija
      2.4      Samodejna procesna veriga
3      Uporabljeni podatki
      3.1      RapidEye
      3.2      WorldView-2
4      Samodejno določanje oslonilnih točk
      4.1      Postopek samodejnega določanja oslonilnih točk
      4.2      Implementacija
      4.2.1      Modul za branje in pripravo metapodatkov
      4.2.2      Modul za samodejno določanje oslonilnih točk
      4.3      Testiranje
      4.3.1      Ocena točnosti samodejno določenih oslonilnih točk
5      Geometrični modeli senzorjev
      5.1      Senzorji na satelitih za opazovanje Zemlje
      5.1.1      Točkovni senzorji
      5.1.2      Vrstični senzorji
      5.1.3      Polnoslikovni senzorji
      5.2      Popravki koordinat oslonilnih točk
      5.2.1      Atmosferska refrakcija
      5.2.2      Ukrivljenost Zemlje
      5.3      Geometrični model vrstičnega senzorja
      5.3.1      Izravnava po metodi najmanjših kvadratov
      5.3.2      Funkcionalni model
      5.3.3      Stohastični model
      5.3.4      Reševanje sistema linearnih enačb
      5.3.5      Izločanje grobih napak
      5.4      Geometrični model polnoslikovnega senzorja
      5.4.1      Funkcionalni model
      5.4.2      Stohastični model
      5.4.3      Reševanje sistema linearnih enačb in izločanje grobih napak
      5.5      Implementacija
      5.5.1      Modul za izračun parametrov geometričnega modela
      5.6      Testiranje
      5.6.1      Vpliv števila oslonilnih točk na izračun parametrov geometričnega modela
      5.6.2      Metode za robustno oceno
      5.6.3      Detekcija in izločanje grobih napak
6      Ortorektifikacija
      6.1      Metode izdelave ortofotov
      6.1.1      Direktne metode
      6.1.2      Indirektne metode
      6.2      Postopek izdelave ortofotov
      6.3      Implementacija
      6.3.1      Modul za izvedbo ortorektifikacije
      6.4      Testiranje
      6.4.1      Ocena položajne točnosti ortofotov
7      Zaključki
8      Viri in literatura
Seznam slik     
Seznam preglednic     
Priloga     
     
     


More ...Keywords
automatic ortorectification
geometric models
optical satellite imagery
ortorectification
RANSAC
raw evaluation
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR