Geometrični popravki optičnih satelitskih posnetkov

Avtorji: Mojca Kosmatin Fras, Aleš Marsetič, Krištof Oštir
Leto: 2018


V knjigi je opisan popolnoma samodejen postopek geometričnih popravkov optičnih satelitskih posnetkov, ki deluje brez posredovanja operaterja med obdelavo. Dobljeni ortorektificiran posnetek je v državnem koordinatnem sistemu in predstavlja primerno podlago za prostorske analize. V knjigi je detajlno dokumentiran izviren postopek, ki povezuje več različnih metod v enoten in robusten sistem za samodejno izdelavo satelitskega ortofota. Opisan je celoten postopek samodejne ortorektifikacije, ki ga sestavljajo štirje osnovni moduli: modul za branje in pripravo metapodatkov, modul za samodejno določanje oslonilnih točk, modul za izračun parametrov geometričnega modela in modul za izvedbo ortorektifikacije. Poleg modulov so predstavljeni tudi poskusi s posnetki RapidEye in WorldView-2. Opravljeni poskusi so omogočili ovrednotenje delovanja samodejnega postopka določanja točk, geometričnega modela, izločanja grobih napak in oceno položajne točnosti ortoposnetkov. Analiza rezultatov testov kaže, da lahko samodejni postopek izdela ortoposnetke s položajno točnostjo okrog dveh pikslov ali manj, tudi če je med samodejno določenimi oslonilnimi točkami prisotnih več grobih napak.Kazalo vsebine

1      Uvod
      1.1      Pregled obstoječih raziskav
      1.1.1      Geometrični model
      1.1.2      Slikovna korelacija
      1.1.3      Samodejno georeferenciranje
      1.2      Struktura knjige
2      Izhodišča in temeljni pojmi
      2.1      Geometrija zajema posnetkov glede na vrsto senzorja
      2.2      Ravni obdelave posnetkov
      2.3      Ortorektifikacija
      2.4      Samodejna procesna veriga
3      Uporabljeni podatki
      3.1      RapidEye
      3.2      WorldView-2
4      Samodejno določanje oslonilnih točk
      4.1      Postopek samodejnega določanja oslonilnih točk
      4.2      Implementacija
      4.2.1      Modul za branje in pripravo metapodatkov
      4.2.2      Modul za samodejno določanje oslonilnih točk
      4.3      Testiranje
      4.3.1      Ocena točnosti samodejno določenih oslonilnih točk
5      Geometrični modeli senzorjev
      5.1      Senzorji na satelitih za opazovanje Zemlje
      5.1.1      Točkovni senzorji
      5.1.2      Vrstični senzorji
      5.1.3      Polnoslikovni senzorji
      5.2      Popravki koordinat oslonilnih točk
      5.2.1      Atmosferska refrakcija
      5.2.2      Ukrivljenost Zemlje
      5.3      Geometrični model vrstičnega senzorja
      5.3.1      Izravnava po metodi najmanjših kvadratov
      5.3.2      Funkcionalni model
      5.3.3      Stohastični model
      5.3.4      Reševanje sistema linearnih enačb
      5.3.5      Izločanje grobih napak
      5.4      Geometrični model polnoslikovnega senzorja
      5.4.1      Funkcionalni model
      5.4.2      Stohastični model
      5.4.3      Reševanje sistema linearnih enačb in izločanje grobih napak
      5.5      Implementacija
      5.5.1      Modul za izračun parametrov geometričnega modela
      5.6      Testiranje
      5.6.1      Vpliv števila oslonilnih točk na izračun parametrov geometričnega modela
      5.6.2      Metode za robustno oceno
      5.6.3      Detekcija in izločanje grobih napak
6      Ortorektifikacija
      6.1      Metode izdelave ortofotov
      6.1.1      Direktne metode
      6.1.2      Indirektne metode
      6.2      Postopek izdelave ortofotov
      6.3      Implementacija
      6.3.1      Modul za izvedbo ortorektifikacije
      6.4      Testiranje
      6.4.1      Ocena položajne točnosti ortofotov
7      Zaključki
8      Viri in literatura
Seznam slik     
Seznam preglednic     
Priloga     
     
     


Še ...Ključne besede
geometrični modeli
optični satelitski posnetki
ortorektifikacija
RANSAC
robustna ocena
samodejna ortorektifikacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR