Andrej Draksler

asistent, univ. dipl. geograf

 andrej.draksler@zrc-sazu.si
Andrej Draksler je diplomiral leta 2014 na Oddelku za geografijo Filozofske Fakultete v Ljubljani. Za diplomsko delo s področja prostorskega načrtovanja v porečjih je prejel Prešernovo nagrado Filozofske fakultete. Na Oddelku za daljinsko zaznavanje IAPŠ je zaposlen od leta 2020. Ukvarja se z obdelavo satelitskih posnetkov za segmentacijo in klasifikacijo arheoloških najdišč in kmetijskih kultur s pomočjo strojnega učenja ter pripravo podatkovnih baz za povezavo identifikacijskega sistema zemljišč (LPIS/GERK) s satelitskimi posnetki. Strokovno ga zanimajo še hidrogeografija, GIS in vplivi podnebnih sprememb na vodni krog ter vodne vire.

Prešernova nagrada Filozofske fakultete, 2015
  • DRAKSLER, Andrej, KUŠAR, Simon. Zasnova geografskega pristopa k izdelavi strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje v porečjih. Dela. [Tiskana izd.]. 2018, [št.] 49, str. 37-59, graf. prikazi, zvd. ISSN 0354-0596. https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/8274/8396, DOI: 10.4312/dela.49.37-59. [COBISS.SI-ID 68776802]
  • DRAKSLER, Andrej (avtor, fotograf). Aktualni prostorski procesi in problemi v porečju Kokre = Current spatial processes and problems in the Kokra river basin. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. 2015, letn. 62, št. 1, str. 26-34, ilustr. ISSN 0016-7274. [COBISS.SI-ID 58301538]
  • DRAKSLER, Andrej, FRANTAR, Peter, SAVIĆ, Vlado. Trendi temperatur površinskih in podzemnih voda do leta 2015 v Sloveniji = Temperature trends in surface and groundwaters in Slovenia up to 2015. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2018, št. 32, str. 139-146, ilustr. ISSN 0353-085X. [COBISS.SI-ID 300482560]
Univerzitetni diplomirani geograf, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2014
Raziskovalna področja
Daljinsko zaznavanje T181

Ključne besede
podnebne spremembe
GIS
obdelava satelitskih posnetkov
hidrogeografija
daljinsko zaznavanje