Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Samodejna izdelava popolnih ortoposnetkov iz podatkov zelo visoke ločljivosti
 
Trajanje:
1. maj 2017–30. april 2019
Opis

Podatki daljinskega zaznavanja postajajo vedno bolj pomemben vir za dopolnjevanje obstoječih prostorskih podatkov ali celo za njihovo nadgradnjo. Zaradi velikega porasta njihove količine pa je postala zelo pomembna tudi avtomatizacija njihove obdelave, saj le (pol)samodejnost postopkov lahko zagotovi velike količine končnih izdelkov v skoraj realnem času.

Posebno mesto zasedajo optični satelitski podatki zelo visoke ločljivosti. Njihova najboljša ločljivost (trenutno 0,3 m) je že primerljiva z ločljivostjo letalskih posnetkov, s katerimi si delijo tudi enaka področja uporabe. Njihov potencial pa ni do konca izkoriščen, saj ni na voljo samodejnih postopkov za njihovo obdelavo, ki bi zagotavljali dovolj točne, celovite in kakovostne izdelke.

Če želimo optične satelitske posnetke uporabljati za prostorske analize skupaj z različnimi georeferenciranimi podatki, jih moramo najprej ortorektificirati. Rezultate ortorektifikacije imenujemo ortoposnetki. Ortoposnetki imajo visoko uporabnost, saj vsebujejo tako slikovne lastnosti fotografij kot geometrične lastnosti topografskih kart. Dandanes so nepogrešljivi predvsem kot rastrske podlage za različne prostorske aplikacije. Nadomeščajo ali dopolnjujejo vektorske podatke,  na njihovi podlagi pa se izdelujejo tudi geodetskepodlage za potrebe planiranja.

Popolni ortoposnetki so izboljšani ortoposnetki, saj so popravljeni še za vpliv visokih objektov (npr. stavb). Priprava popolnih ortoposnetkov je bolj zapletena kot priprava običajnih ortoposnetkov, saj zahteva več posnetkov istega območja, snemanih iz različnih kotov (t.i. blok posnetkov).

Namen projekta je izdelati samodejen postopek za ortorektifikacijo zelo visokoločljivih satelitskih posnetkov, katerega rezultat bo ortoposnetek ali popolni ortoposnetek, izdelan v zelo kratkem času. Rezultate bodo končni uporabniki lahko neposredno uporabili za pridobivanje prostorskih podatkov ali v GIS analizah.

Projekt se ukvarja z raziskavami, ki bodo prinesle več novosti na področju daljinskega zaznavanja in bodo imele tudi velik potencial uporabe na drugih znanstvenih področjih. Opravljene študije bodo omogočile prenos znanja v konkretne servise ali podatkovne zbirke, ki jih bodo uporabljali potencialni javni ali zasebni uporabniki. Vsebina projekta je usklajena tudi s potrebami in zahtevami trenutnih razpisov Evropske vesoljske agencije in Evropske unije.

Z izpolnitvijo ciljev projekta pričakujemo ključen napredek znanja v primerjavi z obstoječimi pristopi na področju samodejne izdelave popolnih ortoposnetkov iz satelitskih podatkov. S tem specifičnim znanjem bo slovenska stroka prispevala svoj delež pri razvoju najnovejših raziskav na tem področju.

  Faze projekta

  Faze projekta se bodo večinoma uresničevale zaporedno, po posameznih delovnih paketih, ki sicer predstavljajo zaključene celote, so pa hkrati med seboj prepleteni. Predlagani projekt je razdeljen v pet delovnih paketov (trenutno se izvaja delovni paket z odebeljenim tekstom):

  • DP1: Samodejno določanje oslonilnih točk na posnetkih zelo visoke ločljivosti,
  • DP2: Geometrični model za obdelavo satelitskih posnetkov,
  • DP3: Direktna ortorektifikacija za izdelavo popolnega ortoposnetka,
  • DP4: Izdelava popolnega ortoposnetka ter
  • DP5: Avtomatizacija, optimizacija in ovrednotenje razvitih postopkov.

  Vodilni partner

  Vodja projekta

  Vodja projekta na ZRC

  Finančni vir

  Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

  Ključne besede

  samodejna obdelava • satelitski posnetki • ortorektifikacija • popolni ortoposnetek • visokoločljiv model površja • geometrično modeliranje