Skip to main content
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008


Edited by: Marjan Čeh, David Hladnik, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Nika Razpotnik, Zoran Stančič, Matija Zorn
Year: 2008


A monograph, ninth in a row, in 42 scientific and professional articles presents on overview of temporary use of geographic information systems (GIS) in Slovenia.
Many possibilities of their use are introduced; three-quarters of all articles present applicability of GIS. Furthermore possibilities of their use in geography, geology, geodesy, cartography, pedology, biology, forestry, civil engineering, and hydrology are introduced, as well their use in dialectology, archeology, history, by cultural heritage and natural hazards research and in addition also the use in spatial planning.Table of content

Uvodnik

Mauro Hrvatin, dr. Drago Perko

Morfološka analiza površja z geografskim informacijskim sistemom

dr. Tomaž Podobnikar, Peter Možina

Analiza oblik površja z uporabo lokalnega okna

dr. Marko Komac, mag. Dušan Fajfar, Damijan Ravnik, dr. Mihael Ribičič

Nacionalna podatkovna baza zemeljskih plazov

dr. Matija Zorn, dr. Blaž Komac

Modeliranje plazovitosti s pomočjo Dempster-Shaferjevega algoritma

dr. Krištof Oštir, dr. Marko Komac

Primerjava uporabe metodologije PSInSAR in DInSAR za opazovanje

premikov površja – primer severozahodne Slovenije

dr. Tomaž Podobnikar, dr. Balázs Székely

Poskus analize potencialno nevarnih vršajev z DMR-jem

dr. Blaž Komac, dr. Matija Zorn

Izračun vpliva sprememb rabe tal na erozijo v Zgornjem Posočju s pomočjo GIS

dr. Dušan Petrovič, mag. Dejan Grigillo, Jure Gnilšek, Rok Vezočnik, dr. Mojca Kosmatin Fras

Lasersko skeniranje Železne jame in možnosti uporabe zajetih podatkov

Gašper Rak, dr. Franci Steinman, mag. Leon Gosar

Kartiranje poplavno ogroženih območij v skladu z novo zakonodajo v Sloveniji

Peter Pehani, Žiga Kokalj, Aleš Marsetič, dr. Krištof Oštir

Uporaba satelitskih posnetkov za analizo poplav septembra 2007

Nejc Pogačnik, dr. Christoph Roch, mag. Leon Gosar

Hidrološki prognostični sistem: uporaba prostorskih podatkov

Peter Frantar

Vodna bilanca, GIS in ontologija

Dunja Vrenko, dr. Lidija Globevnik, Marko Kovačič

Podatkovni model za integracijo Vodne direktive v WISE

mag. Leon Gosar, dr. Franc Steinman, Gašper Rak

Umeščanje vodnih sistemov v prostorske vizualizacije

dr. Klemen Zakšek

Določitev zveznega polja temperature zraka iz satelitskih podatkov

dr. Borut Vrščaj

Digitalna kartografija tal v Slovenji med letoma 1987 in 2007 – razvoj,

dosežki in bodoče izboljšave

dr. Blaž Repe

Ugotavljanje razprostranjenosti tipov prsti v pokrajini z uporabo

klasifikacijskih metod daljinskega zaznavanja

Špela Fajon, dr. Andreja Ferreira, Anže Japelj, Mihej Urbančič

Model za vrednotenje hidrološke vloge gozda

Mitja Skudnik, dr. Marko Kovač, dr. David Hladnik

Možnosti izdelave in vzdrževanja kart gozdnih sestojev

Tomaž Šturm

Analiza kakovosti Sestojne karte Slovenije

dr. Maja Zagmajster, dr. Boris Sket, dr. David C. Culver

Prikaz razporeditve vrstne pestrosti podzemeljskih hroščev z uporabo

interpolacijskih metod

Vesna Dežman Kete, Anita Ipša, Nika Mesner, mag. Katja Oven

Prepoznavanje kmetijskih kultur z daljinskim zaznavanjem

Igor Bizjak

Model medmrežnega sistema za podporo odločanju pri izbiri lokacij za industrijske cone

Nataša Kolega, Aljoša Žerjal, Boštjan Krapež, Petra Slavec

Uporaba lidarskih podatkov za občinsko prostorsko načrtovanje in upravljanje

Blaž Barborič, Mihaela Triglav Čekada, Sandi Berk, dr. Mojca Kosmatin Fras

Metodologija za izboljšavo in harmonizacijo geodetskih podlag za potrebe

čezmejnega prostorskega načrtovanja

Aleš Perovšek, Miloš Pegan

Informacijska tehnologija izvedbe javnega vpogleda v Evidenco trga nepremičnin

mag. Robert Robek, Jaka Klun

Stanje in perspektive uporabe GPS pri projektiranju gozdnih prometnic v Sloveniji

mag. Samo Drobne, dr. Bojan Stopar, mag. Oskar Sterle, dr. Mitja Lakner

Določitev razdalj med izbranimi lokacijami v Sloveniji

dr. Marjan Čeh, dr. Alma Lamovšek Zavodnik, Janez Rom, Damijan Kiderič

Analiza dostopnosti prebivalstva do javnih dejavnosti z javnim potniškim

prometom s pomočjo dveh GIS gravitacijskih modelov

Žiga Kokalj, dr. Klemen Zakšek, dr. Krištof Oštir

Uporaba laserskega skeniranja za opazovanje preteklih pokrajin – primer okolice Kobarida

Matija Klanjšček, mag. Dalibor Radovan, dr. Dušan Petrovič

3R-upodobitev gorskih bojišč soške fronte

dr. Benjamin Štular

Vloga kulturne dediščine pri trajnostnem razvoju varovanih območij na primeru

arheološke dediščine v Kamniško-Savinjskih Alpah

Grega Juvan, Barbara Čenčur Curk

Primerjava metod določanja naravne ranljivosti na območju Krvavca

Barbara Ploštajner, Mojca Kunst

Uporaba GIS-a pri pripravi načrta upravljanja za Kozjanski regijski park

dr. Tomaž Podobnikar, dr. Jožica Škofic, Mojca Horvat

Določanje območij krajevnih govorov za Slovenski lingvistični atlas

dr. Marko Krevs, Boštjan Burger

Prostorske slike v geografskih informacijskih sistemih

Bojan Rupnik, dr. Gregor Klajnšek, dr. Borut Žalik

Vizualizacija velikega terena v realnem času

mag. Dalibor Radovan

Omrežje SIGNAL na poti od GPS do Galilea

mag. Dušan Fajfar, mag. Ksenija Majcen, Gabrijela Küzma, dr. Borut Žalik

Prikaz lokacije kličočega ob klicu v sili (112)

dr. Dušan Petrovič, mag. Samo Drobne, dr. Radoš Šumrada

Vloga GIS-ov v novih študijskih programih Fakultete za gradbeništvo

in geodezijo Univerze v Ljubljani

dr. Marko Krevs

Temeljna geoinformacijska znanja na različnih ravneh javnega izobraževanj
price


Keywords
collective volume
geodesy
geographic information systems
geography
information systems
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR