Skip to main content
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006


Edited by: Marjan Čeh, David Hladnik, Marko Krevs, Janez Nared, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Radoš Šumrada
Year: 2006Table of content

Uvodnik

Klemen Zakšek: Asimilacija podatkov kot metoda v GIS

Žiga Kokalj, Krištof Oštir, Aleš Marsetič: Izdelava ortopodob iz satelitskih posnetkov

Tomaž Podobnikar, Jurij Mlinar: Integriranje podatkov reliefa Slovenije

Mauro Hrvatin, Drago Perko: Hipsografska analiza porečij z digitalnim modelom višin

Natalija Špeh: Geoinformacijska orodja in obdelava podatkov bioindikatorskih metod

Mojca Dolinar: Prostorska porazdelitev trajanja sončnega obsevanja

Marko Komac: Potencialno plazovita območja v Sloveniji in izpostavljenost človekovega okolja

Mateja Breg, Jerneja Fridl, Aleš Smrekar: Geoinformacijska podpora pri določanju prednostne sanacije neurejenih odlagališč

Peter Frantar, Mojca Dolinar: Geoinformacijska podpora vodni bilanci porečja Savinje v obdobju 1971–2000

Mitja Janža: Analiza odvisnosti indeksa baznega toka od lastnosti povodja

Damijan Bec, Tomaž Podobnikar: Spreminjanje struge reke Save na Ljubljanskem polju

Leon Gosar, Gašper Rak, Franc Steinman: Analiza hidravličnih lastnosti vodotokov z uporabo GIS orodja

Peter Frantar, Irena Rejec Brancelj, Jure Jerovšek: Analiza vodomernih postaj ARSO z vidika referenčnih razmer porečja

Blaž Barborič, Dalibor Radovan: Batimetrični model slovenskega morja

Matija Klanjšček, Igor Karničnik, Dalibor Radovan: Vloga navtičnega vodnika slovenskega morja in pomorskih publikacij za priobalni GIS

Mojca Golobič: Kartiranje normativnega znanja: spoznavni zemljevidi in GIS

Aleš Mlakar: Analiza ranljivosti prostora kot izhodišče izvedbe celovite presoje vplivov na okolje

Breda Mihelič, Igor Bizjak: Geografski informacijski sistem kot orodje za določanje prioritetnih območij prenove mest

Janez Nared: Uporaba geografskih informacijskih sistemov pri spremljanju in vrednotenju investicij s področja regionalnega razvoja na primeru spodbujanja razvoja turističnih destinacij

Benjamin Štular: Analiza gospodarskega zaledja v arheologiji krajin

Sašo Poglajen: Iskanje rimske cestne mreže v severozahodni Istri

Krištof Oštir: Uporaba daljinskega zaznavanja za odkrivanje majevskih arheoloških najdišč

Jožica Škofic: Uporaba GIS v dialektologiji

Matej Knapič, Tomaž Seliškar, Stanislav Gomboc, Vlasta Knapič: GIS na področju varstva rastlin pred škodljivimi organizmi

Primož Pajk, Vlasta Knapič, Stanislav Gomboc, Matej Knapič, Tomaž Seliškar: Uporaba GIS-a pri razmejevanju škodljivih organizmov na primeru hruševega ožiga

Maja Zagmajster, Boris Sket, Tomaž Podobnikar: Izbira mreže za prostorsko analizo podzemeljske biodiverzitete

Dejan Paliska, Daša Fabjan, Samo Drobne: Večstopenjski model določanja uniformnih storitvenih območij avtobusnih postajališč

Igor Kuzma, Danijela Šabić: Možnosti analize in prikazovanja statističnih podatkov v hierarhični mreži

Matej Petkovšek, Mojca Tomažič, Damjan Vrček: Uporaba GIS-a pri conaciji območij Natura 2000

Tomislav Iskra: Integrirana uporaba globalnega sistema pozicioniranja in digitalnih radijskih zvez v Slovenski policiji

Matic Petek, Aleš Veršič: Spletne storitve Agencije Republike Slovenije za okolje s pomočjo geografskih informacijskih sistemov

Dragan Vitas, Mark Pleško, Andrej Maležič, Mitja Šlenc, Miha Kadunc: Spletna storitev za upravljanje in urejanje prostorskih GIS podatkov

Tomaž Petek: Infrastruktura za prostorske informacije v Evropski Skupnosti (INSPIRE)
price


Keywords
collective volume
geodesy
geographic information systems
geography
information systems
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR