Aquadapt - delovni skupini 2 in 5

applied project
Basic Info

  • Duration

    since January 1, 2002 to December 31, 2004
  • Project Manager

    Tatjana Veljanovski (delovna skupina 2), Krištof Oštir (del delovne skupine 5 n…

  • Financial Source

    EU
Description

Skupni cilj projekta AQUADAPT je ustvariti znanja, ki bi lahko podprla strateško načrtovanje in upravljanje z vodnimi viri v polsuhih območjih, in sicer na nivoju porečja, v spremenljivih pogojih naveze oskrba-poraba vode. Projekt k temu pristopa v luči ko-evolucijske teorije med dostopnostjo naravnih virov na eni strani ter družbo in njenimi potrebami na drugi strani.

Namen proučevanja pete delovne skupine je ustvarjanje zgodovinskega pogleda na soodvisnost med naravnimi viri, predvsem vodo in družbo. Opravljenih je veliko raziskav, ki so v kraški pokrajini in njenem zaledju za različna obdobja proučile naravne danosti pokrajine ter na kakšen način so se človeške skupnosti prilagajale na vodne razmere, pomanjkanje oziroma spremenljivost le-teh v luči oskrbe z vodo. Ugotovitve te skupine naj bi pripomogle k razvoju boljših, sodobnih trajnostnih načinov upravljanja z vodo na občutljivih območjih. Prispevek IAPŠ k tej delovni skupini je izdelava karte pokrovnosti širšega območja Krasa z napredno klasifikacijo satelitskih posnetkov. Tovrstna karta omogoča tako analizo stanja raznolike in občutljive regije, kakršen je Kras, kot spremljanje njenega razvoja.

Cilj druge delovne skupine je bil raziskati značilnosti porabe pitne vode v različnih družbenih okoliščinah in ob različnih naravnih pogojih. In sicer z namenom, da bi lahko sklepali o dejavnikih, ki lahko povzročijo spremembe v ravnanju s pitno vodo in vodnimi viri ter v odnosu do vodne problematike v prihodnosti. Zato smo proučili stanje vodooskrbe na obravnavanem območju na eni strani ter navade porabnikov na drugi. Temeljiteje smo proučili uporabnike v gospodinjstvih, in sicer njihov odnos do pitne vode in okolja (ekološka ozaveščenost), navade pri ravnanju s pitno vodo (varčnost pri porabi) ter odziv uporabnikov na (hipotetične) spremembe (z vidika kakovosti vode, kakovosti oskrbe, spremembe cene za vodo, vpeljevanja vodo-varčnih tehnologij v domu in podobno).
IAPŠ je koordiniral in v sodelovanju z IZRK izvajal vsa dela, ki so se nanašala na omenjene vsebine, tj. pregled stanja sodobne vodne oskrbe ter zbiranje podatkov in analiza lastnosti sodobnih uporabnikov pitne vode na območju jugo-zahodne Slovenije. Inštitut je prevzel tudi vse kartografske naloge in je pripravil potrebne kartografske podloge za potrebe projekta.

Rezultati raziskav, ki so potekale v okviru tako 5. kot 2. delovne skupine, so predstavljeni v monografiji: MIHEVC, Andrej (ed.), 2005, Voda in življenje v kamniti pokrajini (Water and life in a rocky landscape): Kras. Ljubljana: Založba ZRC.