Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Digitalni model reliefa (DMR) Slovenije iz različnih podatkov
 
Trajanje:
1. januar 2001–31. december 2006
Opis

Glavni del projekta je potekal med leti 2001 in 2005.
Uporabljenih je bilo več kot 25 različnih virov. Izdelava sloni na
naslednji hipotezi: s primernim pristopom je možno izpostaviti najboljše
značilnosti obstoječih virov podatkov in jih integrirati v model, ki je
boljši od najboljših virov. Razvili smo metodo utežnega seštevanja z
geomorfološkimi popravki. Največje prednosti napredne metode izdelave
DMR so: DMR je vizualno in geomorfološko homogen in boljše kakovosti od
katerih koli virov, uporabljena metodologija bo uporabljena za nadaljnjo
izboljšavo DMR z novimi viri, kakovost DMR je ovrednotena za vsako
rastrsko celico, prav tako je znan delež uporabljenih virov. Površina
DMR obsega 2,7-kratno velikost Slovenije (55.000 km2). Ocenjena
natančnost modela je 3,2 m za območje vse Slovenije, in sicer 1,1 m za
ravnine, 2,3 m za gričevja, 3,8 m za hribovja in 7,0 m za gorovja, pri
ločljivosti 12,5 m.

Ozadje o izdelavi:
Geodetska uprava Republike Slovenije - digitalni modeli višin
Digitalni modeli reliefa v Sloveniji
Kronologija izdelave DMR Slovenije, 2003
Production of Integrated DTM from Multiple Datasets of Different Quality, 2005
Nadgradnja modela reliefa Slovenije z visokokakovostnimi podatki, 2008
Methods for visual quality assessment of a digital terrain model, 2009

Finančni vir

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije